Hishgad "New York"
Brand/Client: Hishgad
Agency: GITAM BBDO